17 05 2016

Tarih 02 İlk Çağ Medeniyetleri

Link : www.youtube.com Devamı

17 05 2016

Devamı

17 05 2016

Fotoğraf

Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

17 05 2016

Roma medeniyeti

* Roma'da; krallık, cumhuriyet ve imparatorluk devirleri görülür. * Sınıf farklılıkları vardır. Patriciler (Asiller), Plepler (vatandaş), Köleler. * Günümüz Avrupa hukukunun temelini 12 Levha Kanunları oluşturur. * Lâtin Alfabesi ve Milâdi Takvim'e Son şeklini vermişlerdir. * Lejyon denilen paralı, disiplinli orduları vardır. * Önceleri tarım yaygın iken, Akdeniz havzasını ele geçirmeleri ile ticaret gelişmiştir. Kartaca ile yaklaşık yüzyıl süren Pön Savaşları yapılmıştır. * Çok tanrılı inanç vardır. * MS 313'te Milano Fermanı ile Hristiyanlık serbest bırakılmıştır. * Çiçero (Hitabet), Titus, Takitus (Tarih) önemli ilmi şahsiyetlerdir. * İstanbul'da; Ayasofya, Bozdoğan Kemeri, Yerebatan Sarayı, Çemberlitaş, Ankara'da; Au¬gustus Tapınağı, Roma Hamamı, Antalya'da; Aspendos Tiyatrosu, Niğde'de Roma Havuzu gibi eserler bırakmışlar, mimaride çok gelişmişlerdir. * 395'te Kavimler Göçü sonucu Doğu - Batı diye ikiye ayrılmışlardır. * 476'da Batı Roma, 1453'te Doğu Roma yıkılmıştır. Devamı

17 05 2016

hellen medeniyeti

* Makedonyalı İskender, iyonya şehir devletlerini Pers istilasından kurtarmak için M.Ö. 334 yı¬lında Doğu (Asya) seferine çıkar. Seferin Sonuçları: 1. Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır ele geçirilerek Persler'e son verilmiştir. 2. Doğu ve batı kültürünün karışmasıyla "Hellenizm" doğmuştur. 3. Doğu - Batı ticareti ve kültürel etkileşimi artmıştır. 4. Önemli kültür ve ticaret merkezleri kurulmuştur, (iskenderiye, İskenderun) 5. Doğu'nun dini anlayışından etkilenilmiştir.(rahip-kral) 6. Hellenizm medeniyetinin doğmasında Yunan, Anadolu, İran, Mezopotamya ve Mısır mede¬niyetlerinin etkisi olmuştur. 7. Hellenizm, Roma ve islâm medeniyetini etkilemiştir. * İskender'in ölümünden sonra ülke Makedonya, Asya ve Mısır krallıkları olmak üzere üçe ay¬rılmıştır. * Asya Krallığı'nm egemen olduğu Anadolu'da zamanla yeni krallıklar ortaya çıktı. (Biitanya, Bergama, Kapadokya ve Pontus krallıkları.) • • • Bergama'daki Zeus Tapınağı ve Asklepion Sağlık Merkezi önemli gelişmelerdendir. Devamı

17 05 2016

ege medeniyetleri

A) GİRİT MEDENİYETİ: * Ege medeniyetlerinin temelini oluşturmuşlardır. * ilk denizciler Giritliler'dir. * Mimaride gelişmişler, çok katlı saraylar yapmışlardır. (Knossos). * M.Ö.1400'lerde Aka(Miken), M.Ö. 1200'de Dor istilâsına uğramışlardır. B) MİKEN MEDENİYETİ: * M.Ö. 2000'de Akalar tarafından kurulmuştur. * Savaşçı bir toplumdur. * Mora yarımadası, Yunanistan, Girit ve Kıbrıs'ı işgal etmişlerdir. * Deniz ticaretinde gelişmişlerdir. * Kuyu mezarları önemli eserleridir. * Boğazlar'm hakimiyeti için Truvalılar'la yaptıkları savaşlar(Truva Savaşları) meşhurdur. C) YUNAN MEDENİYETİ: * M.Ö.1200 yılında Dorlar tarafından kurulmuştur. * "Polis" denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. * Atina, Tebai, Korint, Sparta, Larissa gibi şehir devletleri vardır. * Polislerin başında "Tiran" denilen krallar vardır. * Denizcilikte ilerlemişler ve kolonicilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. (Yerleşme amacıyla git¬mişlerdir.) * Başta Zeus olmak üzere Olimpos dağında oturan tanrıları adına düzenledikleri yarışmalar olimpiyatların temelini oluşturmuştur. * Felsefede Aristo, Eflatun, edebiyatta Homeros (İlyada ve Odisse), tarihte Tukitides önemli bilim adamlarıdır. * Alfabe ve takvime katkıda bulunmuşlardır. * Atina'da, sınıf farklılıklarından doğan huzursuzlukları gidermek amacıyla yapılan Dragon, Solon ve Klistenes kanunları Atina'yı "demokrasinin beşiği".yapmıştır. Devamı

17 05 2016

anadolu medeniyetleri

. ANADOLU MEDENİYETLERİ : * Anadolu'da yontmataş dönemini aydınlatan ilk kalıntılar Antalya'da Karain ve Beldibi mağa¬ralarında bulunmuştur. * Cilalıtaş dönemini aydınlatan eserlere ise Konya-Çatalhöyük, Burdur - Hacılar'da rastlanır. * Önemli yerleşim yerleri olarak Kayseri - Kültepe, Çanakkale - Truva, Yozgat - Alişar sayı¬labilir. A) HİTİTLER (ETİLER): * Anadolu medeniyetinin temelini oluştururlar. * M.Ö. 2 bin yılında Anadolu'da Kızılırmak çevresine yerleşmişlerdir. * Şehir devletlerinden merkezi krallığa geçmişlerdir. * Merkez Hattuşaştır. (Çorum - Boğazköy). * Hükümdarlar rahip - kral özelliği gösterirler. * Tavananna denilen kraliçe yönetimde etkilidir. * Soylulardan oluşan "Pankuş Meclisi" önemli kararların alınmasında etkilidir. (Meşrutiyet re¬jiminin ilk örneği.) * Çok tanrılı din vardır. Bu dönemde Anadolu'ya "Bin tanrı ili" denir. Ahiret inançları zayıftır. * Aile hukuku gelişmiştir. (Medeni hukukun temelini atmışlar.) * Çivi ve resim yazılarını kullanmışlardır. (Anadolu'da tarihi çağlar Asurİar'ın yazıyı getirmesi ile başlar.) * Frigyalılar tarafından yıkılmışlardır. * Anadolu'da demir çağını başlatmışlardır. * Yıllıklar (Anal) tutmaları ile tarih yazıcılığını başlatmışlardır. * İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları önemli eserlerindendir. B) FRİGYALILAR: * Merkez Gordion'dur. (Ankara - Polatlı) Bir iç batı Anadolu medeniyetidir. * Tarım çok önemli olduğu için tarıma dayalı cezalar çok ağırdır. * Kuyumculuk, önemli ticaret yolları üzerinde olmaları nedeniyle gelişmiştir. * Müzik, kaya mimarisi ve dokuma alanlarında ilerlemişlerdir. (Tapates adıyla bilinen halı ve kilimler) * Kimmerler son vermiştir. * Kibele tapmakları, Midas'ın mezarı önemli eserleridir. C) URARTULAR: * Ba... Devamı

17 05 2016

mezopotamya medeniyetleri

* Mezopotamya medeniyeti, başta Anadolu, Ege ve Mısır medeniyetleri olmak üzere birçok medeniyeti etkilemiştir. A) SÜMERLER: * Orta Asya kökenlidirler. M.Ö. 4000 yılında güney Mezopotamya'ya gelmişlerdir. * Şehir devletleri halinde yaşamışlardır, (Ur, Uruk, KİŞ, Lagaş, Nippur) * Rahip - kral özelliği görülür. * Çok tanrılı inanç vardır, ahiret inançları zayıftır. * Ziggurat denilen çok katlı, çok amaçlı tapınakları vardır. * M.Ö. 3000 yılında çivi yazısını bulmuş ve tarihi çağları başlatmışlardır. * Urgakina kanunları tarihte bilinen ilk yazılı kanunlardır. (Bilinen ilk hukuk devleti Sümerler). * Kanunlar hafiftir ve fidye esası vardır. * Gılgamış, Yaratılış, Tufan gibi dini nitelikli destanları vardır. * Herkes askerdir. * Taş olmadığı için kalıcı mimari eserleri yoktur. * Astronomi, takvim, matematik gelişmiştir. B) AKADLAR: * Sami kökenlidirler. * Akade adlı başkentleri vardır. (Tarihte bilinen ilk merkezi devlet veya imparatorluktur.) * İlk düzenli ordu Akadlar'da görülür. * Tarım gelişmiştir. Su kanalları yapmışlardır. * Zafer anıtı ve Agade tapınakları mimari eserleridir. C) BABİLLER: * Sami kökenlidirler. Başkent Babillion'dur. * Hammurabi kanunları ilk anayasa niteliğindeki kanunlardır. * Daha serttir ve "kısas"a dayalıdır. * Hammurabi kanunları, Mezopotamya'nın Samileştirilmesini amaçlar. * Rahip - kral özelliğine son vermiş, ilk dünyevi devlet, ilk mutlak krallığı kurmuştur. * Yahudiler, II. Babil devleti zamanında sürgün edilmiştir. * Babil Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi meşhurdur. D) ASURLAR: * Merkez Ninova'dır. * Kuzey Mezopotamya'da kurulmuştur. Bölge tarıma elverişli olmadığı için ticaretle uğraşmış¬lardır. * Anadolu'nun içlerine kadar (Kayseri - Kültepe) gelmişler, koloniler kurmuşlar ve burada &... Devamı

17 05 2016

İLKÇAĞ MEDENİYETLERİ

1. ÇİN MEDENİYETİ: Sülalelerce yönetilir. Çin'de iki türlü mimari gelişmiştir. Askeri mimari (Çin şeddi), Dini mimari (Budist tapınakları). Çinicilik, porselen, seramik gibi sanatlar, maden az olduğu için gelişmiştir. Matbaa, kağıt, barut, pusula, çini mürekkep ilk kez Çin'de bulunmuştur. Budizm, Taoizm, Kon-fiçyüs, Maniheizm gibi dinler yaygındır. Çin'de tarih yazıcılığı gelişmiştir. Türkler hakkında ilk bil¬giler Çin kaynaklarında mevcuttur. 2. HİNT MEDENİYETİ: Hindistan'da güçlü bir devlet, önemli bir medeniyet ve bir millet anlayışı oluşmamıştır. Sebepleri: 1. Çok değişik din, dil, ırk, mezhep vs.'den insanların bulunması 2. İklimin çok sıcak olması 3. Kast sistemi (Dünyanın en katı sınıf farklılığı), Brahmanlar (din adamları), Kişatriyalar (asil¬ler), Vaysiyalar (esnaf, tüccar, çiftçi), Südralar (köylüler, işçiler; paryalar [köleler]). Not:Hindistan'da Veda dini, Brahmanizm, Budizm, Taoizm, Konfiçyüs, Mani, Hinduizm gibi din¬ler görülür. 3. İSKİT MEDENİYETİ (SAKA): Önce Orta Asya'da görülen İskitler, Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlara gelerek yerleşmişlerdir. Atlı göçebe yaşamışlar, hayvancılıkla uğraşmışlardır. Alper Tunga ve Şu adlı destanları vardır. Anadolu'ya kadar akınlarda bulunmuşlardır. Bilinen ilk Türk topluluğudur. 4. MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ: Güneydoğu Anadolu Toroslarından başlayarak Basra Körfezi'ne dökülen Fırat ile Dicle Ne¬hirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Devamı